LYRA agencja reklamowa

Pro­jek­to­wa­nie graficzne

 

Pro­jek­tu­jemy kre­atywne, pełne wyrazu mate­riały rekla­mowe. Two­rzymy czy­telną komu­ni­ka­cję, wyko­rzy­stu­jąc wie­dzę z zakresu kom­po­zy­cji, psy­cho­lo­gii kolo­rów, mar­ke­tingu i zarzą­dza­nia marką. Pla­stycz­nie adap­tu­jemy róż­no­rodne tech­niki druku, barwy i kształty budu­jąc uznane mariaże, formy i tre­ści opracowując:

 

  • ulotki, kata­logi, fol­dery, raporty roczne,
  • teczki ofer­towe, wizy­tówki, karty klienta,
  • okładki, opa­ko­wa­nia, ety­kiety, torby,
  • reklamy pra­sowe, kalen­da­rze, druki samokopiujące.

 

W zespole posia­damy uzdol­nio­nych copyw­ri­te­rów przy­go­to­wu­ją­cych tek­sty, foto­gra­fów i mar­ke­tin­gow­ców. Pra­cu­jemy z mate­ria­łami w języ­kach pol­skim, angiel­skim i amerykańskim.

 

Druk wiel­ko­for­ma­towy, cyfrowy i offsetowy

 

Reali­zu­jemy zle­ce­nia począw­szy od drob­nych nakła­dów dla osób indy­wi­du­al­nych po wydruki masowe. Zaj­mu­jemy się dru­kiem, uszla­chet­nia­niem, kon­fek­cjo­no­wa­niem i logi­styką goto­wych materiałów.

 

Posia­damy wła­sną drukar­nie wiel­ko­for­ma­tową — dru­ku­jemy na papie­rach, foliach samo­przy­lep­nych, OWV, siat­kach, bane­rach, płót­nach oraz mate­ria­łach spe­cjal­nych, takich jak folie ścienne czy pod­ło­gowe. Wydruki wiel­ko­for­ma­towe wyci­namy po obry­sie pro­du­ku­jąc naklejki, metki, ety­kiety, ofer­tówki. Lami­nu­jemy wydruki płyn­nie oraz lami­na­tami stałymi.

Nasza dru­kar­nia wiel­ko­for­ma­towa posiada rów­nież w ofer­cie atrak­cyjne cenowo sys­temy wysta­wien­ni­cze: roll-up'y, poty­ka­cze, ścianki i plan­sze rekla­mowe.Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl